CENNIK:
1. Publikowanie Zleceń / Zapytań o cenę przez użytkowników jest bezpłatne
REGULAMIN:
Artykuł 1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

GEODETA.expert
prowadzony w języku polskim przez Administratora serwis internetowy GEODETA.expert, dostępny w domenie www.GEODETA.expert, służący do publikowania Ogłoszeń/Zapytań o Oferty

Ogłoszenie / Zapytanie o Ofertę
informacja dostępna w GEODETA.expert dotycząca Usługi lub Zlecenia zamieszczona odpowiednio ? przez Wykonawcę lub Zlecającego, mająca na celu znalezienie kontrahenta ? odpowiednio innego Zlecającego lub Wykonawcy w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia, w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami;

Usługa
czynność objęta treścią Ogłoszenia zamieszczonego przez Wykonawcę zgodnie z Regulaminem i oferowana do wykonania przez Wykonawcę, w postaci oferty lub zaproszenia do składania ofert lub negocjacji;
Wizytówka
zbiór informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w GEODETA.expert zgodnie z Regulaminem i stanowiących prezentację Wykonawcy oraz jego oferty usługowej;

Zlecenie
informacja umieszczana przez Zlecającego w GEODETA.expert, stanowiąca treść Ogłoszenia, będąca wyrazem zainteresowania zlecenia wykonania danej usługi oraz poszukiwania Wykonawcy do realizacji danej czynności w postaci zaproszenia do składania ofert lub negocjacji;

Propozycja Wykonania
oferta składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Zlecenia, obejmujące co najmniej istotne postanowienia umowy, której dotyczy Zlecenie;

Użytkownik
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach GEODETA.expert;

Wykonawca
Użytkownik prezentujący za pośrednictwem GEODETA.expert możliwość wykonania określonej działalności usługowej (za pomocą Wizytówki lub Usługi) lub składający Propozycję Wykonania usługi w postaci oferty w odpowiedzi na Zlecenie;

Zlecający
Użytkownik umieszczający w GEODETA.expert Zlecenie lub składający zamówienia na Usługi w ramach GEODETA.expert;

Konto
zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w GEODETA.expert na rzecz Użytkownika od momentu prawidłowego zarejestrowania się w GEODETA.expert, umożliwiający pełne korzystanie z GEODETA.expert oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w GEODETA.expert zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem;

Formularz Kontaktowy
dostępny w GEODETA.expert formularz elektroniczny służący do kontaktu z pracownikami Administratora, obsługującymi Oferię, dostępny w zakładce ?Kontakt? (http://GEODETA.expert.pl/kontakt);

Administrator
iGOmap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krosino 33, 78-300 Świdwin NIP 672-208-98-57, REGON: 369605160, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000721536, , będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Regulamin
niniejszy regulamin serwisu GEODETA.expert.pl określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

2.1.
Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń w GEODETA.expert, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych.

2.2.
GEODETA.expert ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zlecających w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, a także umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym. Informacje zamieszczone w GEODETA.expert, w szczególności Wizytówki lub Zlecenia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.3.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.4.
Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. elektronicznej: z użyciem Formularza Kontaktowego, dostępnego na stronie: http://GEODETA.expert.pl/kontakt

b. pisemnej na adres: iGOmap Sp. z o.o., Krosino 33, 78-300 Świdwin

2.5.
Warunkiem uzyskania dostępu i korzystania z GEODETA.expert oraz jej funkcjonalności jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a. zastosowania jednej z przeglądarek:

- Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej,
- Mozilla Firefox w wersji 40 lub nowszej,
- Google Chrome w wersji 37 lub nowszej,
- Opera w wersji 12 lub nowszej,
- Microsoft EDGE w wersji 12 lub nowszej

b. włączonej obsługi ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies

c. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

Artykuł 3. Rejestracja

3.1.
Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności GEODETA.expert przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w GEODETA.expert.

3.2.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w GEODETA.expert może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.

3.3.
Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Administratora na stronach GEODETA.expert oraz akceptację Regulaminu. Użytkownik nie może podawać danych niezgodnych z rzeczywistością.

3.4.
Po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje. Aktywacja Konta przez Użytkownika równoznaczna jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną w serwisie GEODETA.expert na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia aktywacji Konta, dokonanej z adresu poczty elektronicznej Użytkownika, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej przez Użytkownika wiadomości e-mail.

3.5.
Każdy Użytkownik może korzystać z GEODETA.expert logując się poprzez wskazanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła dostępu podanych w ramach rejestracji w GEODETA.expert.

3.6.
Aktywacja Konta w GEODETA.expert powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach GEODETA.expert. Użytkownik samodzielnie wybiera, które z jego danych będą wyświetlane, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w GEODETA.expert danych.

3.7.
W ramach GEODETA.expert Użytkownik może prezentować dodane przez siebie pliki, w tym zdjęcia oraz inne materiały, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 4.8 poniżej. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach GEODETA.expert wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej imię i nazwisko, a w przypadku innych podmiotów co najmniej ich nazwa lub firma. Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w niniejszym punkcie w trakcie korzystania z usług GEODETA.expert, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

3.8.
Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z prezentowania niektórych swoich danych w zakładce zawierającej te dane.

3.9.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w GEODETA.expert.

3.10.
Zgłoszenie przez Użytkownika dyspozycji usunięcia jego danych, jest możliwe jedynie w związku z rezygnacją z korzystania z usług i funkcjonalności GEODETA.expert.

Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń

4.1.
Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania w GEODETA.expert Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.2.

Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.2 Regulaminu.

4.3.

Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów.

4.4.

Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Wizytówki lub Ogłoszenia.

4.5.
Wizytówkę lub Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Wizytówki lub Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia w błędnej kategorii. O zmianie kategorii Użytkownik zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email. Użytkownik może usunąć zamieszczoną Wizytówkę lub Ogłoszenie, jeśli nie zgadza się z przyporządkowaniem dokonanym przez Administratora.

4.6.
Treść Wizytówki i Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Wizytówce i Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

4.7.
Wizytówka i Ogłoszenie pochodzą od Użytkownika i są przez niego formułowane. Administrator nie ingeruje w treść Wizytówek i Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia 4.12.

4.8.
Treść Wizytówki i Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora lub innych serwisów powiązanych.

4.9.
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Wizytówek i Ogłoszeń zawierających treści wymienione jako zakazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.10.
Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Wizytówek i Ogłoszeń opublikowanych w GEODETA.expert w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od GEODETA.expert stronach internetowych lub wykorzystywania w inny sposób naruszający prawa osób trzecich lub Administratora.

4.11.
Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać Wizytówki, Ogłoszenia, oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisów polskiego prawa oraz przewidzianych nimi konsekwencji dla określonej czynności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.

4.12.
Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, email, telefon, adres www, dane komunikatorów, pliki i linki zawierające dane kontaktowe itp.). W takim wypadku Zlecenie opatrzone będzie stosownym komunikatem. Dostęp do ukrytych danych uwarunkowany jest uiszczeniem opłaty.

4.13.
Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na pozorowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny sposób w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w GEODETA.expert, w tym w komentarzach i odpowiedziach.

4.14.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami GEODETA.expert.

4.15.
Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.16 poniżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także za legalność lub zdolność Użytkowników do świadczenia oferowanych usług, zawarcia i realizacji umów zawartych w GEODETA.expert.

4.16.
Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówki lub Ogłoszenia bądź innych treści lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

4.17.
W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora w ramach GEODETA.expert, a Administrator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

4.18.
Administrator ma prawo do usunięcia Wizytówki, Ogłoszenia lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:

powszechnie uznane za obraźliwe,

noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,
szkodzące dobremu imieniu lub renomie GEODETA.expert, Administratora,
wprowadzające w błąd.

4.19.
Nie naruszając postanowień poprzedzających Administrator nie odpowiada za:
brak zainteresowania przedmiotem Wizytówki i Ogłoszenia przez innych Użytkowników,
realizację obowiązków Użytkowników, w tym będących przedsiębiorcami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.

Artykuł 5. Publikacja Zlecenia

5.1.
W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki:
stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków, na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie GEODETA.expert ? opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia.

5.2.
Podmiot nieposiadający Konta lub niezalogowany, w celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, powinien spełnić łącznie następujące warunki:
stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie GEODETA.expert ? opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu,
wybrać interesujące go opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia,
podać dane podmiotu,
zaakceptować niniejszy Regulamin,
potwierdzić chęć publikacji Zlecenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Oferię na adres e-mail podany przez Użytkownika publikującego Zlecenie.

5.3.

Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) zamieszczonego już Zlecenia, odpowiada jednak za powstałe skutki treści zamieszczonych uprzednio.

5.4.
Wykonawcy zainteresowani Zleceniami składają Propozycje Wykonania poprzez skorzystanie z dostępnego w GEODETA.expert narzędzia ?Wyślij propozycję wykonania?. Propozycje Wykonania zostaną umieszczone w treści Zlecenia i powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.5.
Propozycję Wykonania należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji

5.6.
Publikacja Zlecenia w GEODETA.expert kończy się w następujących sytuacjach:
po upływie terminu publikacji Zlecenia;
w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zlecającego,
z chwilą wyboru Wykonawcy Zlecenia przez Zlecającego,
w momencie usunięcia Zlecenia na podstawie punktu 4.16 niniejszego Regulaminu.

5.7.
W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Wykonawcy przedstawiającego ofertę, a wybrany Wykonawca zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez strony umowy, które nawiązały kontakt w GEODETA.expert. W takim wypadku Zlecający i wybrany Wykonawca powinni realizować umowę na warunkach przez siebie ustalonych.

5.8.
Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.

5.9.
Strony ustalają między sobą formę kontaktu i termin zawarcia umowy. Jeżeli nie postanowią inaczej powinny nawiązać kontakt w sugerowanym terminie nie później niż w ciągu siedmiu dni od momentu akceptacji wyboru przez Wykonawcę.

5.10
Użytkownik może opublikować w tym samym czasie nie więcej niż 3 Zlecenia dotyczące tej samej czynności. Każde z takich Zleceń powinno być opublikowane w innej kategorii tematycznej, o ile zakres zlecanej czynności na to pozwala. Zlecenia w liczbie powyżej wskazanego limitu nie będą akceptowane i nie będą publikowane w GEODETA.expert.

Artykuł 6. Opłaty

6.1.
Część usług w ramach GEODETA.expert świadczonych jest odpłatnie. Zasady pobierania opłat oraz wystawiania faktur określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Artykuł 7. System ocen

7.1.
W ramach GEODETA.expert udostępniony jest system ocen, który służy do wystawiania Wykonawcom opinii na temat przebiegu i realizacji transakcji. Zlecający będący stroną zawartej w GEODETA.expert umowy może jednokrotnie wystawić Wykonawcy tej umowy ocenę za każdą przeprowadzoną transakcję. Wykonawca, który otrzymał ocenę może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.

7.2.
Treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Oferię.
7.3.
Ocena jest zawsze przyporządkowana do konkretnej transakcji ? Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny oraz odpowiedzi.

7.4.
Oceny oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny, zrozumiały i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami zapisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.5.
Administrator nie ingeruje w treść ocen oraz odpowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Ocenę lub odpowiedź usuwa się na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy jest sprzeczna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7.6.
W GEODETA.expert niedozwolone są działania, których efektem może być fałszywe zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen, na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie transakcji, które nie doszły do skutku.

Artykuł 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1.
Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej serwisu GEODETA.expert, należy składać za pośrednictwem Formularza Kontaktowego w serwisie GEODETA.expert lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem ?Serwis GEODETA.expert.pl?. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej kompletnego wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nieprzekraczającym 21 dni. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług w ramach GEODETA.expert, w terminie 30 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

8.2.
Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także wskazanie okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w sposób, w terminie i na warunkach określonych w artykule 9.1.

8.3.
Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Administratora.

Artykuł 9. Odstąpienie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług w GEODETA.expert

9.1.
Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w GEODETA.expert w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia potwierdzenia aktywacji o którym mowa w artykule 3.4 Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług w GEODETA.expert, Użytkownik powinien złożyć Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać ze stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy, w załączniku tym znajduje się również pełne pouczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał do Administratora oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, na rzecz którego usługa została za jego wyraźną zgodą w pełni zrealizowana o czym zostanie poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia.

9.2.
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Administratorem umowę o świadczenie usług w ramach GEODETA.expert, poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy, ze wskazaniem danych identyfikujących Konto Użytkownika. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. Umowa o świadczenie usług w ramach GEODETA.expert ulega rozwiązaniu z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, chyba że Użytkownik publikuje Ogłoszenie lub odpowiedział na opublikowane Ogłoszenie. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia publikacji ostatniego Ogłoszenia, w którym Użytkownik uczestniczył (publikował lub odpowiadał) korzystając z danego Konta.

9.3.
Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania w każdym czasie umowy w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

9.4.
Jeżeli umowa została rozwiązana przez Administratora, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.

Artykuł 10. Przetwarzanie danych osobowych

10.1.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.

Artykuł 11. Zmiany regulaminu

11.1.
Administrator może w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania GEODETA.expert, a także w celu poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobiegania nadużyciom, zmienić niniejszy Regulamin lub uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach GEODETA.expert. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie i treści zmian lub nowej wersji usług świadczonych w ramach GEODETA.expert. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu i rozwiązać umowę zgodnie z artykułem 9.2. Regulaminu.

Artykuł 12. Własność intelektualna

12.1.
Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach GEODETA.expert stanowią przedmiot praw GEODETA.expert lub Użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach GEODETA.expert materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw GEODETA.expert lub Użytkowników.

12.2.
Każdy z Użytkowników przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez czas nieoznaczony na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich materiałów przez Administratora uprawniającej do:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

12.3.
Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne materiały przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar może być zmieniony celem dostosowania do wymagań serwisu GEODETA.expert. CENNIK:
1. Publikowanie Zleceń / Zapytań o cenę przez użytkowników jest bezpłatne
2. Możliwość przesyłania ofert wykonania zleceń: 1 rok subskrypcji: 29 zł / miesiąc
6 miesięcy suskrypcji: 42 zł / miesiąc